Anunturi

2Invitatie de participare

 

CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judteul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu Diaconu avand functia de Manager Interimar, anunta demararea procedurii de achizitie servicii avand ca obiect Organizare de evenimente artistice pentru evenimentul „Chitara Dunarii”, eveniment ce se va desfasura in perioada 03 – 05 aprilie 2020 in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2 - art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor : 13.02.2020, ora 09.00.

Ofertele se vor deschide in data de  13.02.2020, ora 09.30 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi cel tarziu in data de 11.02.2020 ora 15.30.

Informatii suplimentare la tel. 0783/163724 persoana de contact: Poenaru Claudiu

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie :

  1. Instructiuni catre ofertanti,
  2. Caietul de Sarcini,
  3. Model de formulare si
  4. Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

Întocmit

Sef Serviciu Achizitii Publice si Tehnic,

Poenaru Claudiu

X

Atentie!

Fara drepturi de click dreapta